XBV B.V. verzorgt de verkoop en distributie van Plan-It Commander, hieronder vindt je de algemene voorwaarden XBV B.V.

XBV B.V manages the sales and distribution of Plan-It Commander. Below you will find the general conditions for XBV B.V.

ALGEMEEN

1. In deze XBV B.V. Voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis.

A. Offerte: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door XBV B.V. aan Gebruiker ter zake Diensten en aanverwante onderwerpen;

B. Order: enig verzoek van Gebruiker aan XBV B.V. tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de levering van Diensten;

C. Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen ter zake de levering van Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en);

D. Partijen: respectievelijk Partij: Gebruiker en/of XBV B.V.;

E. Diensten: alle door of namens XBV B.V. via het internet of anderszins aan Gebruiker ter beschikking te stellen c.q. te leveren diensten;

F. Toeleverancier: een of meer toeleveranciers, onderaannemers en/of licentiegevers van XBV B.V. waarmee XBV B.V. een of meer rechtsverhouding(en) heeft;

G. Vergoeding: de door Gebruiker aan XBV B.V. verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst c.q. zoals beschreven in deze Voorwaarden;

H. Gebruiker: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, met wie XBV B.V. een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;

I. Werkdag: een kalenderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur in Nederland, behoudens weekeinden en in Nederland officieel erkende feestdagen;

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Orders en/of Overeenkomsten. Van deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van XBV B.V. en schriftelijke overeenstemming daarover tussen Partijen. XBV B.V. heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; een zodanige wijziging heeft rechtskracht tussen Partijen veertien (14) dagen nadat daarvan schriftelijk of per e-mail mededeling is gedaan aan Gebruiker of op een latere datum in die mededeling vermeld.

In geval van wijzigingen van de Voorwaarden die (i) XBV B.V. het recht geven de bedongen prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of (ii) XBV B.V. de bevoegdheid te verlenen een Dienst ter beschikking te stellen c.a. te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is Gebruiker die een consument is (zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) en die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt gerechtigd de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde hij dit binnen een periode van dertig (30) dagen na de bekendmaking schriftelijk aan XBV B.V. bericht. Deze paragraaf is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de Voorwaarden ten gevolge van wijzingen in relevante wet- en/of regelgeving.

TOTSTANDKOMING / DUUR OVEREENKOMST

3. De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen en in de Overeenkomst vastgelegde ingangsdatum, of - indien die datum niet expliciet is vastgelegd - op het moment dat XBV B.V. Gebruiker de mogelijkheid verleent waarmee Gebruiker zich voor de eerste maal toegang kan verschaffen tot de Diensten.

4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode van één jaar.

LEVERING VAN DIENSTEN

5. Na het totstandkomen van de Overeenkomst vangt XBV B.V. aan met de levering van de Diensten. Met het totstand komen van de Overeenkomst bevestigt Gebruiker (i) de juistheid van de daarin vermelde gegevens alsmede (ii) zijn correcte nakoming van de Overeenkomst. Alle door XBV B.V. genoemde en/of met XBV B.V. overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan XBV B.V. bekend waren. XBV B.V. spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen; de enkele overschrijding van een voornoemde termijn of planning is geen toerekenbare tekortkoming van XBV B.V.. Indien overschrijding ervan dreigt of reeds bestaat, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

6. XBV B.V. zal zich ervoor inspannen haar levering van Diensten naar beste weten en kunnen uit te voeren. Behoudens de geplande (onderhoud- en gerelateerde) 'down-time' van de Diensten, streeft XBV B.V. naar een beschikbaarheid van de Diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, doch XBV B.V. garandeert niet dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding(en) door Gebruiker onverkort van toepassing. Alle Diensten worden verleend op een 'as-is ' basis (dus onder meer alleen voor zover beschikbaar, en zonder garanties) en gelden als geaccepteerd op het moment van eerste levering door XBV B.V.. Het gebruik door Gebruiker van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Gebruiker. Nadat de Gebruiker eenmalige betaling van EUR 49,- (incl btw) of zes betalingen van EUR 8,95 (incl. btw) gemaakt heeft aan XBV B.V., zal XBV B.V. toegang bieden aan de Gebruiker, voor zolang XBV B.V. de overeengekomen diensten aanbiedt, met een minimum van een jaar na de eerste betaling door de Gebruiker.

VERGOEDING EN BETALING

7. Gebruiker is periodiek Vergoeding(en) verschuldigd volgens de daarvoor door XBV B.V. vastgestelde en bekendgemaakte tarieven en prijzen welke zijn uitgedrukt in Euro (EUR), tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven, prijzen en andere Vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals B.T.W., indien van toepassing) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij Gebruiker een consument is (zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) in welk geval alle tarieven, prijzen en andere Vergoedingen inclusief belastingen zijn.

8. Betaling door Gebruiker dient vooruit te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting.

9. XBV B.V. is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen, dit conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl).

10. Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 8 betaalt, is - na ingebrekestelling - (i) Gebruiker over dat verschuldigde bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd, en (ii) is XBV B.V. (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Gebruiker naast de alsdan verschuldigde bedragen tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKER

11. Gebruiker verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan XBV B.V. verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Gebruiker is gehouden XBV B.V. onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens.

12. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de door XBV B.V. verstrekte gegevens, het gebruik van de Diensten, en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Gebruiker is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden als ook de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is de Klant niet toegestaan de door XBV B.V. verstrekte gegevens of (andere) Diensten (geheel of gedeeltelijk) aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen.


GEHEIMHOUDING

13. Gebruiker zal alle informatie die hij op enigerlei wijze van XBV B.V. verkrijgt met betrekking tot commerciële, strategische, technische gegevens, kennis en/of andere informatie verbandhoudende met XBV B.V., strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/of daarin geen inzage geven aan derden.

Van het in dit artikel 13 bepaalde mag uitsluitend worden afgeweken, indien (i) die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst, (ii) voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende Partij voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen, of (iii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit moet worden openbaar gemaakt, in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14. XBV B.V. en haar Toeleveranciers zijn exclusief rechthebbende(n) op alle onderdelen van de Diensten, waaronder begrepen het geheel van intellectuele eigendomsrechten en functionaliteit daarin. Gebruiker krijgt daarop generlei rechten behoudens zoals uitdrukkelijk beschreven in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

15. XBV B.V. vrijwaart Gebruiker binnen het kader van dit artikel 15 tegen vorderingen die zijn gebaseerd op de onderbouwde bewering van een derde partij dat het gebruik van de Diensten door Gebruiker binnen het kader van de Overeenkomst inbreuk maakt op in Nederland geldende auteursrechten. Binnen dat kader zal XBV B.V. die schadevergoedingen voldoen die worden opgelegd bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis (of vanwege een door XBV B.V. overeengekomen schikking in der minne), mits Gebruiker XBV B.V. onverwijld op gedetailleerde wijze schriftelijk informeert, XBV B.V. toestaat de leiding te nemen in de verdediging en/of daarmee samenhangende schikkingonderhandelingen, en Gebruiker zijn adequate medewerking en gerelateerde volmachten verleent aan XBV B.V..

In geval van voornoemde aanspraken van derden kan XBV B.V. zonodig de Diensten of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk geval XBV B.V. de reeds door Gebruiker betaalde Vergoeding(en) voor nog niet-verrichte Diensten op pro rata basis zal terugbetalen. XBV B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schikking buiten rechte welke zij niet schriftelijk heeft goedgekeurd (welke goedkeuring redelijkerwijs zal worden gegeven). In geval van dergelijke vorderingen van derde partijen, heeft XBV B.V., naar eigen keuze, het recht (een deel of het geheel van) de Diensten aan te passen of te vervangen, of de desbetreffende Overeenkomst te beëindigen tegen restitutie van de Vergoedingen voor het deel dat XBV B.V. daarvoor nog een Diensten heeft verleend. Indien de Gebruiker een inbreuk door een derde constateert op de intellectuele eigendomsrechten door een derde, dient zij dit binnen drie (3) werkdagen na constatering schriftelijk aan XBV B.V. te melden.

AANSPRAKELIJKHEID

16. De totale aansprakelijkheid van XBV B.V. die uit Diensten en enige overeenkomst(en) ter zake tussen Partijen voortvloeit en/of daarmee verband heeft, is uitputtend beschreven in de bepalingen van de artikelen 16, 17 en 18; buiten de in deze artikelen genoemde gevallen rust op XBV B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding in welke vorm dan ook, een en ander ongeacht de aard van de betreffende vordering(en). Enig recht van Gebruiker op schadevergoeding ontstaat alleen indien Gebruiker binnen dertig (30) dagen, of onverwijld nadat Gebruiker het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijke mededeling heeft gedaan aan XBV B.V..

17. XBV B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade. De eventuele totale aansprakelijkheid van XBV B.V. jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat XBV B.V. Gebruiker uit hoofde van (het betreffend deel van) de betreffende overeenkomst over de periode van twaalf (12) maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, heeft gefactureerd en die door Gebruiker aan XBV B.V. is voldaan met een maximum uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 500,- (zegge: vijfhonderd Euro).

18. XBV B.V. is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens XBV B.V. uit hoofde van een Offerte, Order of Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die XBV B.V. ook anderszins niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan enige niet-toerekenbare tekortkoming van de Toeleverancier(s).

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

19. XBV B.V. verzamelt bepaalde persoonsgegevens over jou wanneer je van de Diensten gebruik maakt. Welke persoonsgegevens van jou XBV B.V. verzamelt en voor welk doeleinden zij dit doet, staat vermeld in het Privacybeleid van XBV B.V. dat je hier kunt raadplegen.

20. XBV B.V. kan bij het aanbieden van haar Diensten gebruik maken van cookies. Welke cookies XBV B.V. gebruikt en voor welke doeleinde zij dit doet, staat vermeld in het Privacybeleid van XBV B.V. dat je hier kunt raadplegen.

SLOTVOORWAARDEN

21. Op door XBV B.V. te leveren c.q. geleverde Diensten van een of meer Toeleveranciers zijn de voorwaarden van die Toeleverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden en/of Overeenkomst. Gebruiker aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Toeleveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij XBV B.V. en welke XBV B.V. op verzoek van Gebruiker zal toezenden, behoudens voor zover die niet reeds op een andere wijze beschikbaar zijn voor Gebruiker. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Toeleverancier in de verhouding tussen Partijen om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.

22. Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar indien (i) de andere Partij faillissement of surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden. In voornoemde gevallen is XBV B.V. - naast de in deze Voorwaarden genoemde rechten - bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

23. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel alsmede de aard en strekking van die bepaling(en) in acht worden genomen.

24. Het is Gebruiker niet toegestaan deze Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van XBV B.V.. XBV B.V. mag te allen tijde de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen of deze in onderaanneming uitbesteden.

25. Op de Voorwaarden, Offertes, Orders en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit onderhavige Voorwaarden, aanverwante overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij XBV B.V. als eisende of verzoekende Partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Gebruiker alsmede tenzij Partijen in het betreffende geval alsnog mediation, bindend advies of arbitrage overeenkomen.